Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG UNISTORE
§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnych pod za pośrednictwem serwisu internetowego unistore.pl.
2. Właścicielem serwisu internetowego unistore.pl jest Unidoc Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-027), przy ul. Jagiellońskiej 103, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000387308, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł, NIP: 9671343097, REGON: 340914099.

§ 2 RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Unistore to system, służący do zarządzania skanowanymi dokumentami. Główne funkcje Unistore to:

 • możliwość zdefiniowania różnych rodzajów dokumentów, które będą podlegać skanowaniu w firmie (np. faktury), wraz z możliwością zdefiniowania własnego formularza dokumentu (projektowanie elektronicznego formularza dokumentu do wypełnienia).
 • automatycznie zaciąganie dokumentów z urządzeń skanujących (przez internet).
 • dekompozycja skanu na pola formularza konkretnego rodzaju dokumentu za pomocą funkcji OCR i dodatkowego oprogramowania narzędziowego wbudowanego w system.
 • funkcje wyszukiwania dokumentów: według typów, dat, pól w formularzach, zawartości tekstowej dokumentów (po poddaniu obróbce rozpoznawania treści OCR), kategoriach, folderach.

2. Unistore będzie dostępny do użytkowania przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku tzw. "up-time". Średnioroczna dostępność Unistore wyniesie 99% w części dotyczącej oprogramowania realizującego określone niniejszym serwisem usługi. W przypadku niedostępności systemu Unistore, użytkownik zostanie o tym poinformowany z takim wyprzedzeniem jakie będzie tylko możliwe.
3. Unidoc ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług chyba, że nastąpiło to wskutek okoliczności za które Unidoc nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.
4. Unidoc nie będzie odpowiedzialny w szczególności za dostęp do sieci Internet oraz za sprzęt i oprogramowanie systemowo-narzędziowe, które nie będzie dostępne z przyczyn nie leżących po stronie właściciela serwisu Unistore, a w szczególności powyższa niedostępność będzie spowodowana działaniem np. siły wyższej, czy zaniedbania strony trzeciej.

§ 2 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z usług serwisu unistore.pl wymaga przeglądarki internetowej oraz technologii Java zainstalowanej na maszynie klienta.

§ 3 USŁUGI UNISTORE

1. Serwis internetowy unistore zawiera zarówno bezpłatne jak i płatne usługi (funkcje systemu).
2. Zarówno wolne od opłat jak i płatne są usługi, określone w cenniku publikowanym na stronie unistore.pl.
3. Dostęp do funkcji unistore zarówno płatnych jak i bezpłatnych jest możliwy wyłącznie po rejestracji (Założeniu konta) oraz wybraniu jednego z dostępnych pakietów usług.
4. Unidoc może posługiwać się osobami trzecimi, przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 4 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

1. Korzystanie z Unistore wymaga rejestracji użytkownika serwisu.
2. Rejestracja użytkowników serwisu odbywa się za pośrednictwem strony unistore.pl, poprzez wypełnienie pól formularza rejestracyjnego przez użytkowników podających co najmniej następujący zakres wymaganych do założenia bezpłatnego konta danych:

 • nazwa użytkownika
 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • nazwa wybranego pakietu usług
3. W zależności od wybranego pakietu usług może być konieczne uzupełnienie danych formularza rejestracyjnego o informacje niezbędne do wystawienia faktury. Powyższe dotyczy w szczególności pakietów i funkcji Unistore dodatkowo płatnych.
4. Strona internetowa poinformuje, użytkownika o akceptacji powyższych warunków, niniejszego regulaminu oraz dodatkowo w przypadku wyboru pakietu usług lub funkcji dodatkowo płatnych o uzyskaniu zgody na otrzymywanie faktur z tytułu świadczonych usług drogą elektroniczną i bez podpisu odbiorcy na podany przez użytkownika w procesie rejestracji adres e-mail lub bezpośrednio na koncie użytkownika wewnątrz serwisu unistore.pl.
5. Serwis unistore.pl może przetwarzać dane osobowe swoich użytkowników.

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Logując się na stronie internetowej Użytkownik udziela zgody na:

 • gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, modyfikowanie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do uruchomienia skorzystania z usług Unistore,
 • gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, modyfikowanie i usuwanie danych osobowych Użytkownika dla marketingu i celów statystycznych,
 • gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, modyfikowanie i usuwanie danych osobowych Użytkownika dla celów reklamy, badania rynku, badań i analiz dotyczących preferencji użytkowników serwisu oraz działalność wykorzystywanej do poprawy jakości usług serwisu Unistore
2. Podając adres e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Użytkownik może cofnąć zgodę w każdej chwili.
4. Użytkownik ma prawo wglądu,zmiany i usunięcia własnych danych przechowywanych w serwisie. Aby to uczynić, użytkownik musi wysłać wiadomość do właściciela serwisu za pomocą udostępnionego formularza kontaktowego.

§ 6 OPŁATA ABONAMENTOWA, SUBSKRYPCJA

1. Opłaty abonamentowe w zależności od wybranego pakietu usług i funkcji dodatkowo płatnych uiszczane są przez użytkownika z góry za każdy pełen miesiąc zamówionej usługi na podstawie faktury pro-forma.
2. W przypadku nieuiszczenia opłaty w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym cenniku świadczonych usług publikowanym na stronie serwisu Unistore na kolejny okres rozliczeniowy usługa nie będzie dostępna. Powyższe nie dotyczy pakietów bezpłatnych.
3. Opłata za świadczone usługi może być wniesiona przez użytkownika, z góry, która obejmuje dłuższy, aniżeli jeden miesięczny cykl rozliczeniowy, okres.

§ 7 PŁATNOŚCI

1. Wysokość aktualnie obowiązujących opłat abonamentowych jest publikowana na stronie internetowej i nie zawiera podatku od towarów i usług VAT.
2. Uiszczenie opłat przez użytkownika następuje z chwilą wpływu należności na właściwy rachunek bankowy Unidoc.
3. Strona internetowa ma prawo do zmiany opłaty dla każdego z dostępnych pakietów abonamentowych oraz funkcji dodatkowo płatnych.
4. W przypadku ewentualnego wzrostu opłat abonamentowych użytkownik zostanie powiadomiony, poprzez opublikowanie na stronie serwisu Unistoire aktualnego cennika usług a w przypadku użytkowników posiadających już zakupione pakiety płatne, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez użytkownika w trakcie rejestracji lub w adres który został przez niego później zaktualizowany, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wejściem nowych wysokości opłat w życie.
5. W przypadku gdy użytkownik nie zaakceptuje, wzrostu wysokości opłat, może on odwołać zamówioną subskrypcję na usługi poprzez jego konto na stronie internetowej (zgodnie z punktem Rezygnacja).
6. Rezygnacja będzie ważna od następnego pełnego miesięcznego okresu rozliczeniowego, po upływie opłaconego okresu abonamentu przez użytkownika.
7. Jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji, zostanie obciążony wg stawek wynikających z nowego aktualizowanego cennika usług za kolejny okres rozliczeniowy.
8. Każdy wzrost podatku VAT (podatek od towarów i Strony) lub wprowadzenie nowego podatku automatycznie i w sposób natychmiastowy powoduje zwiększenie płatności z tytuły świadczonych usług.
9. Jeśli Użytkownik zdecyduje się anulować subskrypcję z powodu wzrostu podatku lub wprowadzenie nowych obciążeń podatkowych, zasady określone w pkt. 4-6 powyżej stosuje się odpowiednio.
10. Wszystkie koszty podłączenia do serwisu Unistore i komunikacji w ramach Serwisu via Internet są pokrywane przez Abonenta a nie przez Serwis Unistore.
11. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy faktu, że będzie on mógł rozpocząć korzystanie z serwisu Unistore, od chwili gdy jego subskrypcja zostanie potwierdzona oraz akceptuje ten fakt bez zastrzeżeń.

§ 8 REZYGNACJA

1. Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z subskrypcji, musi poinformować o tym Serwis Unistore poprzez wysłanie wiadomości do właściciela serwisu za pomocą formularza kontaktowego umieszczając w temacie wiadomości słowo „rezygnacja”. Dla zachowania ważności rezygnacji z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego, wymaga się aby zawiadomienie o którym mowa w pkt 1 powyżej zostało wysłane nie poźniej niż 48 (czterdzieści osiem) godzin przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego.
2. Jeśli rezygnacja dotyczy usług nieodpłatnych lub okresu próbnego, to będzie ona ważna od daty i godziny podanej na Abonenta konto (chyba, że strona internetowa mówi inaczej).
3. Jeżeli powyższy okres wypowiedzenia nie zostanie dotrzymany przez Użytkownika, subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona. Rezygnacja z subskrypcji usług serwisu nie uprawnia użytkownika do żądania zwrotu pobranych opłat abonamentowych zgodnych z aktualnym cennikiem publikowanym na stronie serwisu.

§ 9 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Wszystkie informacje publikowane na stronie internetowej serwisu są jedynie w celach informacyjnych.
2. Użytkownik nie może publikować na stronie internetowej materiałów, które zawierają treści:

 • niezgodne z normami i zasadami powszechnie przyjętymi,
 • wulgarne, nieprzyzwoite, bluźniercze, skandaliczne lub naruszające zasady społeczne;
 • naruszające czyjeś dobra osobiste lub inne prawa np. prawo autorskie
 • łamiące obowiązujące prawo;
 • mogące być uznane za treści erotyczne lub pornograficzne.
3. Serwis i jego właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści umieszczanie i publikowane przez Użytkowników. Strona serwisu internetowego może blokować i usuwać treści naruszające prawo lub na żądanie użytkownika, który je opublikował. 4. Reakcja na prośby użytkowników, nastąpi po ich odebraniu.
5. Podczas korzystania z serwisu, użytkownik nie może podejmować działań niezgodnie z prawem, w szczególności takich jak łamanie zabezpieczeń lub próby przełamania stosowanych mechanizmów zabezpieczeń serwisu lub korzystania z ewentualnych luk w polityce bezpieczeństwa serwisu. 6. Strona Unistore.pl ma prawo do publikowania treści komercyjnych i reklamowych.
7. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie swoje działania podczas korzystania z Serwisu.
8. Właściciel serwisu internetowego Unistore, świadczącego usługi określone niniejszym regulaminem, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych.
9. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. Jeżeli usługodawca, uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę, uniemożliwiając dostęp do tych danych, nie odpowiada w jakikolwiek sposób, względem tego usługobiorcy za szkodę, powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu usługobiorcy o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych”.

§ 10 PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

1. Usługobiorca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią, która spełnia wymogi określone w Regulaminie, po uprzednim uzyskaniu zgody Unidoc.
2. Powyższa zgoda Unidoc może być uzależniona od wykonania przez Usługobiorcę wszystkich zobowiązań wobec Unidoc wynikających z zawartej umowy.
3. Do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu o zawieraniu Umów.
4. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy wiąże się z dodatkową opłatą, w kwocie nie wyższej niż 99 zł netto, którą Unidoc może pobrać od Usługobiorcy.

§ 11 PRAWA AUTORSKIE

1. Zabrania się kopiowania, przetwarzania lub podejmowania innych działań wobec całości materiałów lub części treści publikowanych w serwisie lub przez użytkowników bez ich pisemnej zgody.
2. Korzystanie z Serwisu, w tym z płatnych usług, nie daje użytkownikowi żadnych praw do opublikowanych treści, użytkownik może z nich korzystać wyłącznie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 12 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie i powiadomienia o warunkach naruszenia użytkowania serwisu należy przesyłać do właściciela serwisu za pomocą formularza kontaktowego. Serwis przetwarza skargi i zażalenia, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych po czym informuje użytkownika o przyjęciu lub odrzuceniu skargi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika.
2. W przypadku zaistnienia sporu przed Sądami Powszechnymi jedynym miejscem właściwym jest siedziba Unidoc - właściciel serwisu Unistore.

Dla partnerów

Jesteś producentem sprzętu do skanowania? Zacznij współpracę z Unistore. Sprawdź korzystne oferty.

Dowiedz się więcej

FAQ - Baza Wiedzy

Najczęściej zadawane pytania pozwoliły nam stworzyć bazę wiedzy Unistore.

Dowiedz się więcej

Pakiety usług

Zobacz jakie pakiety stworzyliśmy z myślą o Tobie. Dopasuj ofertę Unistore do swoich potrzeb.

Dowiedz się więcej

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ